ZWROTY

Akceptujemy zwroty i wymiany zamówionych w naszym sklepie ubrań. Konsument ma prawo złożyć rezygnację z towaru w terminie do 14 dni od daty zakupu. Rezygnacja rozliczona jast w takiej samej formie jak podczas zakupu. 

1) Pobierz protokół z naszej strony internetowej i dołącz go do paczki.

2) Zaadresuj paczkę na nasz adres:
by Wiola Wioletta Wojtkowiak   Bobrowice 2 67-321 Leszno Górne 

3) W celu przyśpieszenia realizacji zwrotu produktów bądź ich wymiany zalecamy wysłanie paczką poleconą.

4) Wypisanie formularza czytelnie oraz drukowanymi literami z pewnością skróci czas realizacji usługi.

5 ) Zastrzegamy sobie prawo do nieodbierania paczek pobraniowych.


>> Pobierz formularz zwrotu <<


REKLAMACJE

W przypadku zakupionego uszkodzonego towaru klient ma prawo odstąpienia od umowy a firma  by Wiola pokryje wszelkie koszty z tym związane lub osoba kupująca może zażądać obniżenie cen towaru lub wymianę na ten sam pełnowartościowy towar. Skontaktuj się z Nami w celu zgłoszenia reklamacji na adres zwroty@bywiola.com

Butik by Wiola zobowiązuję się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni od momentu otrzymania przesyłki.

>> Pobierz formularz reklamacji <<

FORMULARZ REKLAMACYJNY DANE KLIENTA: Imię i Nazwisko: ....................................................................................................................................... Adres: ........................................................................................................................................................ e-mail: ........................................................................................................................................................ tel. .............................................................................................................................................................. Nr rachunku bankowego.......................................................................................................... PRZEDMIOT REKLAMACJI: Data nabycia towaru .................................................................................................................................. Nazwa towaru ............................................................................................................................................ Nr paragonu/faktury .................................................................................................................................. Nr karty gwarancyjnej ............................................................................................................................... Ogólna wartość towaru .............................. zł ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania): .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Kiedy wady zostały stwierdzone ............................................................................................................... DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO: (___) wymiana rzeczy na wolną od wad, (___) usunięcie wady, (___) obniżenie ceny, (___) odstąpienie od umowy. ......................................... .................. (czytelny podpis reklamującego) OGÓLNE WARUNKI SKŁADANIA I UZNANIA REKLAMACJI KLIENTA 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną, która polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli: a) nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub z przeznaczenia; b) nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór; c) nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia; d) została kupującemu wydana w stanie niezupełnym. 2. Sprzedawca odpowiada za niezgodność towaru z umową jedynie w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania tego Towaru Klientowi. Termin ten biegnie na nowo w razie wymiany produktu. 3. Reklamacja winna być złożona na piśmie i wysłana/dostarczona na adres siedziby Sprzedawcy – na koszt Sprzedawcy – najpóźniej w terminie roku od dnia stwierdzenia niezgodności towaru z umową. 4. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostają do wartości rzeczy bez wady – art. 560 § 3 k.c. 5. Klient może odstąpić od umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie, przy czym ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady – art. 560 k.c. 6. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w ciągu 14 dni roboczych od dnia jej zgłoszenia oraz poinformowania Kupującego o wyniku rozparzenia reklamacji. W przypadku uznania reklamacji towar należy odesłać na adres Sprzedającego lub wskazane przez niego miejsce wraz z poprawnie wypełnionym formularzem reklamacji, kartą gwarancyjną i dowodem zakupu (najlepiej oryginał lub kopia paragonu lub faktury VAT lub inny niebudzący wątpliwości dowód zakupu). 7. Sprzedawca jest obowiązany – na swój koszt – wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta. Przyjmuje się, iż termin ten wynosi do 14 dni. 8. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z procedurą składania reklamacji Klient może uzyskać wskazówki, dzwoniąc pod numer telefonu ................. (koszt połączenia jak za połączenia lokalne). ADNOTACJE SPRZEDAWCY – DECYZJA DOTYCZĄCA REKLAMACJI Reklamacja została uznana/nieuznana z następujących powodów: .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... Data otrzymania reklamacji ..................................... Osoba rozpatrująca reklamację ..................................... Data rozpatrzenia reklamacji ..................................... Dalsze postępowanie reklamacyjne – informacje dla Klienta .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... .................................................................................................................................................................... ............................................................ (Data, pieczątka i podpis Sprzedawcy)